Food Secrets Mateusz Kusztal

Regulamin Poradni

REGULAMIN PORADNI DIETETYCZNEJ
FOOD SECRETS MATEUSZ KUSZTAL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Poradnia dietetyczna Food Secrets jest jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez doradcę żywieniowego Mateusza Kusztal.
 2. Właścicielem, pomysłodawcą oraz administratorem Poradni dietetycznej i strony www.foodsecrets.pl jest Poradnictwo Dietetyczne Food Secrets Mateusz Kusztal, ul. Brzoskwiniowa 4c/14, 50-539 Wrocław, NIP: 8982253303, REGON: 384484658.
 3. Regulamin określa: zasady i warunki korzystania z usług Poradni, warunki przetwarzania danych osobowych przez Poradnię oraz stanowisko dot. praw autorskich.
 4. Doradca żywieniowy Mateusz Kusztal, zwany dalej Usługodawcą, świadczy usługi dla klientów indywidualnych w zakresie: przeprowadzania konsultacji dietetycznych, układania jadłospisów, przeprowadzania analizy składu ciała oraz dla klientów biznesowych: edukacji żywieniowej, prowadzenia szkoleń, prowadzenia wykładów, prowadzenia poradnictwa dietetycznego.
 5. Klientem określa się każdą osobę, która korzysta z usług Poradni. Klientem może być osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18. roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Dzieci poniżej 16. roku życia mogą korzystać z usług Poradni jedynie w obecności opiekuna prawnego.
 6. Usługi przeznaczone dla Klientów indywidualnych wykonywane są w trybie zdalnym, natomiast usługi dla Klientów biznesowych są wykonywane w siedzibie Klienta lub zdalnie. Wszystkie usługi wymienione w punkcie 4. świadczone są przez Usługodawcę.
 7. Doradca żywieniowy Mateusz Kusztal posiada stosowne przygotowanie i wykształcenie do świadczenia usług wymienionych w niniejszym regulaminie oraz działa zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami, w szczególności z zachowaniem zasad etyki i poufności.
 8. Konsultacje dietetyczne przeprowadzone przez Usługodawcę mają charakter informacyjny i nie stanowią wizyty lekarskiej, a ułożony plan żywieniowy nie ma charakteru leczniczego, w związku z powyższym stanowi wsparcie dla leczenia prowadzonego przez lekarza.
 9. Klient jest zobowiązany poinformować doradcę żywieniowego o wszystkich chorobach, objawach, dolegliwościach oraz przyjmowanych lekach i suplementach diety oraz przedstawić prawdziwe informacje podczas przeprowadzenia konsultacji dietetycznej. Zatajenie przez Klienta informacji dotyczących stanu zdrowia może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania informacji niezgodnych z prawdą lub ich zatajenia.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia kontynuacji dalszej współpracy lub wykonania planu żywieniowego, w przypadku, gdy: problem Klienta wykracza poza zakres kompetencji doradcy żywieniowego, stan zdrowia Klienta wzbudza wątpliwości doradcy żywieniowego, Klient odmówi wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych (bądź innych) w celu wykonania należytej diagnostyki lub Klient działa niezgodnie z rekomendacjami doradcy żywieniowego.
 11. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego punktów.

 

 

§ 2 Warunki i przebieg korzystania z usług

 1. Umawianie wizyt odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy bądź za pośrednictwem strony internetowej www.foodsecrets.pl (przekierowanie do strony www.nakiedy.pl). Poradnia przeprowadza konsultacje w trybie zdalnym (online wideo lub telefonicznie).
 2. Czas trwania konsultacji dietetycznej jest uwarunkowany etapem współpracy. Pierwsza wizyta w Poradni trwa 80 minut. Długość kolejnych spotkań wynosi 50 minut.
 3. W czasie trwania konsultacji dietetycznej online lub telefonicznej doradca żywieniowy przeprowadza wywiad żywieniowo-zdrowotny oraz pozyskuje informacja dot. parametrów antropometrycznych. Specjalista może pytać również o aspekty psychologiczne (np. zażywanie leków psychotropowych czy zdiagnozowane choroby psychiczne). Klient zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia wywiadu (zgodnie ze stanem faktycznym).
 4. Usługodawca umożliwia odwołanie lub przeniesienie wizyty na inny termin, co jest możliwe najpóźniej 18 godzin przed jej planowanym terminem. W przypadku, gdy Klient nie odwoła, nie pojawi się lub przeniesie wizytę zbyt późno (i dokona wcześniejszej zapłaty), ponosi pełny koszt usługi.
 5. Z uwagi na konieczność obsługi innych Klientów, spóźnienia powyżej 20 minut bez wcześniejszego poinformowania są traktowane jako odwołanie wizyty.
 6. Doradca żywieniowy przystępuje do stworzenia planu żywieniowego bądź diety pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej konsultacji dietetycznej. Klient, który wcześniej nie odbył konsultacji i/lub nie przedstawił aktualnych wyników wybranych przez doradcę żywieniowego badań laboratoryjnych, nie ma możliwości otrzymania jadłospisu.
 7. Wszystkie jadłospisy i plany żywieniowe stworzone przez doradcę żywieniowego są indywidualnie dopasowane do Klienta i odpowiednio zbilansowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania.
 8. Doradca żywieniowy zobowiązuje się przekazać jadłospis lub plan żywieniowy w ciągu 7 dni od daty konsultacji. Usługodawca zastrzega sobie również, po wcześniejszym poinformowania, wydłużenie czasu na przekazanie materiałów. Po przekazaniu jadłospisu Klient ma prawo do jednorazowej korekty jadłospisu. Koszt kolejnych poprawek jadłospisu będzie wyceniany indywidualnie.
 9. Oferta oraz cennik skierowane do firm jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju i charakterystyki usługi.
 10. Opłaty za usługi Klient dokonuje z góry poprzez przelew tradycyjny bądź za pośrednictwem platformy Przelewy24 (możliwość skorzystania z opcji szybkiego przelewy, płatności kartą lub usługi BLIK). Usługi są realizowane po wcześniejszej zapłacie. Klient jest zobowiązany do opłacenia rezerwacji terminu w ciągu 12 godzin po jej dokonaniu (po upływie tego czasu rezerwacja zostaje automatycznie anulowana). Cennik usług dostępny jest na stronie www.foodsecrets.pl.
 11. W przypadku rezygnacji Klienta z konsultacji nie później niż 18 godziny przed jej terminem, Usługodawca zwraca środki na wskazane przez Klienta konto bankowe. Pozostałe przypadki opisane są w pkt 4 § 2.
 12. Doradca żywieniowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego i wybiórczego stosowania diety, niezgodnego z przekazanymi rekomendacjami oraz za zmiany w stanie zdrowia powstałe na skutek stosowania jadłospisu lub planu żywieniowego u osób trzecich.
 13. Pod warunkiem należytego przestrzegania praktyk zawodowych oraz etycznych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak osiągnięcia oczekiwanego celu przez Klienta.
 14. Klient ma prawo zgłosić reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@foodsecrets.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko osoby, której dotyczyła usługa, datę wykonania usługi, opis problemu oraz dane kontaktowe. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszenia w czasie 14 dni od otrzymania reklamacji.

 

 

§ 3 Prawa autorskie

 1. Wszystkie jadłospisy, plany żywieniowe oraz pozostałe materiały przekazane przez doradcę żywieniowego podczas wizyt są własnością intelektualną Usługodawcy i zabrania się ich kopiowania oraz przekazywania osobom trzecim.
 2. Wszystkie zdjęcia, teksty, logotypy, grafiki oraz pozostałe materiały elektroniczne zawarte na stronie internetowej www.foodsecrets.pl oraz na profilach społecznościowych bezpośrednio związanych z Poradnią (Facebook, Instagram) stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających prawa autorskie. Zabrania się kopiowania i pobierania materiałów zawartych w niniejszym punkcie oraz zabrania się wykorzystywania przez podmioty zewnętrzne wspomnianych materiałów w celach marketingowych.

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszystkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych reguluje polityka prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://foodsecrets.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cennika w każdym czasie. Wszelkie aktualizacje publikowane będą na stronie internetowej www.foodsecrets.pl.
 4. Regulamin w powyższej formie wchodzi w życie 06.10.2023 roku.
Facebook
Instagram
LinkedIn