Food Secrets – Zdrowa zmiana na dobre

Regulamin Poradni

REGULAMIN PORADNI DIETETYCZNEJ

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Poradnia dietetyczna Food Secrets jest jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez doradcę żywieniowego Mateusza Kusztal.
 2. Właścicielem, pomysłodawcą oraz administratorem Poradni dietetycznej i strony www.foodsecrets.pl jest Poradnictwo Dietetyczne Food Secrets Mateusz Kusztal, ul. Cybulskiego 7/15, 50-206 Wrocław, NIP: 8982253303, REGON: 384484658.
 3. Regulamin określa: zasady i warunki korzystania z usług Poradni, warunki przetwarzania danych osobowych przez Poradnię oraz stanowisko dot. praw autorskich.
 4. Doradca żywieniowy Mateusz Kusztal, zwany dalej Usługodawcą, świadczy usługi dla klientów indywidualnych w zakresie: przeprowadzania konsultacji dietetycznych, układania jadłospisów, przeprowadzania analizy składu ciała oraz dla klientów biznesowych: edukacji żywieniowej, prowadzenia szkoleń, prowadzenia wykładów, prowadzenia poradnictwa dietetycznego.
 5. Klientem określa się każdą osobę, która korzysta z usług Poradni. Klientem może być osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18. roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Dzieci poniżej 16. roku życia mogą korzystać z usług Poradni jedynie w obecności opiekuna prawnego.
 6. Usługi przeznaczone dla Klientów indywidualnych wykonywane są w gabinecie przy ul. Bzowej 25/2 we Wrocławiu lub zdalnie, natomiast usługi dla Klientów biznesowych są wykonywane w siedzibie Klienta. Wszystkie usługi wymienione w punkcie 4. świadczone są przez Usługodawcę.
 7. Dodatkową usługą świadczoną przez Usługodawcę jest sprzedaż badań laboratoryjnych. Wykonawcą niniejszej usługi jest NZOZ Dialab s.c.
 8. Doradca żywieniowy Mateusz Kusztal posiada stosowne przygotowanie i wykształcenie do świadczenia usług wymienionych w niniejszym regulaminie oraz działa zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami, w szczególności z zachowaniem zasad etyki i poufności.
 9. Konsultacje dietetyczne przeprowadzone przez Usługodawcę mają charakter informacyjny i nie stanowią wizyty lekarskiej, a ułożony plan żywieniowy nie ma charakteru leczniczego, w związku z powyższym stanowi wsparcie dla leczenia prowadzonego przez lekarza.
 10. Klient jest zobowiązany poinformować doradcę żywieniowego o wszystkich chorobach, objawach, dolegliwościach oraz przyjmowanych lekach i suplementach diety oraz przedstawić prawdziwe informacje podczas przeprowadzenia konsultacji dietetycznej. Zatajenie przez Klienta informacji dotyczących stanu zdrowia może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania informacji niezgodnych z prawdą lub ich zatajenia.
 11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia kontynuacji dalszej współpracy lub wykonania planu żywieniowego, w przypadku, gdy: problem Klienta wykracza poza zakres kompetencji doradcy żywieniowego, stan zdrowia Klienta wzbudza wątpliwości doradcy żywieniowego, Klient odmówi wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych (bądź innych) w celu wykonania należytej diagnostyki.
 12. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego punktów.

 

 

§ 2 Warunki i przebieg korzystania z usług

 1. Umawianie wizyt odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy bądź za pośrednictwem strony internetowej www.foodsecrets.pl (przekierowanie do strony www.nakiedy.pl). Poradnia przeprowadza konsultacje zarówno stacjonarnie (na terenie Wrocławia), jak i w trybie online lub przez telefon.
 2. Czas trwania konsultacji dietetycznej jest uwarunkowany etapem współpracy. Pierwsza wizyta u doradcy żywieniowego trwa 90 minut. Długość pozostałych spotkań jest indywidualnie ustalana z Klientem. Poradnia realizuje konsultacje o długości trwania do: 30, 60 i 90 minut.
 3. Podczas stacjonarnej konsultacji dietetycznej doradca żywieniowy przeprowadza wywiad żywieniowy oraz dokonuje pomiarów antropometrycznych. W czasie trwania konsultacji dietetycznej online lub telefonicznej doradca żywieniowy przeprowadza wywiad żywieniowy oraz pozyskuje informacja dot. parametrów antropometrycznych. Klient zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia wywiadu (zgodnie ze stanem faktycznym).
 4. Usługodawca umożliwia odwołanie lub przeniesienie wizyty na inny termin, co jest możliwe najpóźniej 24 godziny przed jej planowanym terminem. W przypadku, gdy Klient posiadający pakiet odwoła wizytę zbyt późno lub się na niej nie stawi, wizyta przepada. Klient, który nie odwoła lub przeniesie wizytę zbyt późno (i dokona wcześniejszej zapłaty), ponosi koszt usługi.
 5. Z uwagi na konieczność obsługi innych klientów, spóźnienia, w przypadku wizyt 60 i 90 minutowych, powyżej 20 minut bez wcześniejszego poinformowania, są traktowane jako odwołanie wizyty, natomiast w przypadku wizyt 30 minutowych maksymalny czas spóźnienia wynosi 15 minut.
 6. Doradca żywieniowy przystępuje do stworzenia planu żywieniowego bądź diety pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej konsultacji dietetycznej. Klient, który wcześniej nie odbył konsultacji i/lub nie przedstawił aktualnych wyników wybranych przez doradcę żywieniowego badań laboratoryjnych, nie ma możliwości otrzymania jadłospisu.
 7. Wszystkie jadłospisy i plany żywieniowe stworzone przez doradcę żywieniowego są indywidualnie dopasowane do Klienta i odpowiednio zbilansowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania.
 8. Doradca żywieniowy zobowiązuje się przekazać jadłospis lub plan żywieniowy w ciągu 7 dni od daty konsultacji. Usługodawca zastrzega sobie również, po wcześniejszym poinformowania, wydłużenie czasu na przekazanie materiałów. Po przekazaniu jadłospisu Klient ma prawo do jednorazowej korekty jadłospisu. Koszt kolejnych poprawek jadłospisu będzie wyceniany indywidualnie.
 9. Analiza składu ciała wykonywana jest metodą bioimpedancji elektrycznej, przy pomocy profesjonalnego analizatora. Sposób przygotowania do analizy oraz przeciwskazania opisane są na stronie internetowej www.foodsecrets.pl oraz na stosownej zgodzie. Klient decydując się na wykonanie analizy składu ciała oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wykonanie wspomnianego badania. Wyniki analizy są przekazywane Klientowi bezpośrednio po wykonanym badaniu.
 10. Klient podczas wizyty u doradcy żywieniowego ma możliwość wykupienia wybranego pakietu badań laboratoryjnych, realizowanego przez laboratorium zewnętrzne. Szczegóły dot. pakietów dostępne są w Poradni lub przekazywane są drogą e-mailową na wyraźną prośbę Klienta. Płatność za pakiet odbywa się w Poradni u doradcy żywieniowego.
 11. Klient, wykupując pakiet badań laboratoryjnych, zobowiązany jest udać się ze skierowaniem do jednej z placówek laboratorium, w celu pobrania materiału do badań. Wyniki badań otrzymuje doradca żywieniowy i przekazuje je Klientowi na najbliżej konsultacji dietetycznej lub drogą e-mailową na wyraźną prośbę Klienta.
 12. Usługodawca umożliwia Klientowi wykupienie opieki dietetycznej, tj. skupionych usług w formie pakietu. Płatność za opiekę odbywa się przed wykonaniem pierwszej konsultacji, która zawarta jest w pakiecie.
 13. Klient ma możliwość zapłaty za opiekę dietetyczną w dwóch ratach, przy czym pierwsza rata jest uiszczana podczas pierwszej konsultacji, która zawarta jest w pakiecie, a termin drugiej raty ustalany jest indywidualnie.
 14. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na rezygnację z opieki dietetycznej, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów usługi.
 15. Oferta oraz cennik skierowane do firm jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju i charakterystyki usługi.
 16. Opłaty za usługi Klient dokonuje bezpośrednio u doradcy żywieniowego w Poradni. Płatność na miejscu odbywa się gotówką. Usługodawca umożliwia wykonanie przelewu na konto bankowe przed wykonaniem usługi. Cennik usług dostępny jest w formie papierowej w Poradni lub na stronie www.foodsecrets.pl.
 17. Klienci korzystający z usług w formie telefonicznej lub online zobowiązani są do dokonania przelewu na konto bankowe Usługodawcy przez wykonaniem usługi. W przypadku rezygnacji Klienta z usługi najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem, Usługodawca zwraca środki na wskazane przez Klienta konto bankowe. Pozostałe przypadki opisane są w pkt 4 § 2.
 18. Wykonanie jadłospisu online jest możliwe po uprzednim wykonaniu konsultacji dietetycznej oraz przesłaniu przez Klienta wyników badań laboratoryjnych oraz pomiarów antropometrycznych.
 19. Doradca żywieniowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego i wybiórczego stosowania diety, niezgodnego z przekazanymi rekomendacjami oraz za zmiany w stanie zdrowia powstałe na skutek stosowania jadłospisu lub planu żywieniowego u osób trzecich.
 20. Pod warunkiem należytego przestrzegania praktyk zawodowych oraz etycznych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak osiągnięcia oczekiwanego celu przez Klienta.
 21. Klient ma prawo zgłosić reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@foodsecrets.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko osoby, której dotyczyła usługa, datę wykonanie usługi, opis problemu oraz dane kontaktowe. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszenia w czasie 14 dni od otrzymania reklamacji.

 

 

§ 3 Prawa autorskie

 1. Wszystkie jadłospisy, plany żywieniowe oraz pozostałe materiały przekazane przez doradcę żywieniowego podczas wizyt są własnością intelektualną Usługodawcy i zabrania się ich kopiowania oraz przekazywania osobom trzecim.
 2. Wszystkie zdjęcia, teksty, logotypy, grafiki oraz pozostałe materiały elektroniczne zawarte na stronie internetowej www.foodsecrets.pl oraz na profilach społecznościowych bezpośrednio związanych z Poradnią (Facebook, Instagram) stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających prawa autorskie. Zabrania się kopiowania i pobierania materiałów zawartych w niniejszym punkcie oraz zabrania się wykorzystywania przez podmioty zewnętrzne wspomnianych materiałów w celach marketingowych.

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cennika w każdym czasie. Wszelkie aktualizacje publikowane będą na stronie internetowej www.foodsecrets.pl.
 3. Klient na wyraźne życzenie może otrzymać egzemplarz niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie 02.10.2019 roku.